POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator in izvajalec nagradne igre »SUP izlet po Ljubljanici« (v nadaljevanju nagradna igra) je SD SUP klub (v nadaljevanju organizator), Linhartova 64, 1000 Ljubljana .

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18let) lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da prijavo v njihovem imelu poda zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri. V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana s strani zakonitega zastopnika, je organizator ne upošteva. V primeru, da je mladoletnik izžreban za nagrado v skladu s predmetnimi pravili te nagradne igre, mora zakoniti zastopnik mladoletne osebe dodatno podati tudi pisno in podpisano soglasje za prevzem nagrade ter pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre.
Obvezno znanje plavanja!

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Datumzačetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Facebook strani SUPklub od 8.3.2019 do 10.3.2019 do 23:59.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih storitev.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre pod objavo označi (vsaj) 1 osebo ter zraven pripiše zakaj si želi s to osebo na SUP izlet. Izmed vseh komentarjev bomo izbrali enega nagrajenca.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nobenim nakupom kateregakoli izdelka pri organizatorju.
Posameznik lahko odda več komentarjev in označi več prijateljev, vendar je lahko nagrajen le za en komentar.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe pravočasno objavil na Facebook strani SUPklub.

6. NAGRADE
Nagrajenec prejme brezplačen SUP izlet po Ljubljanici za dve osebi. SUP izlet bo potekal po predhodni rezervaciji termina.
Nagrajenec v nagradni igri bo določen z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Število zbranih listkov (komentarjev pod objavami) pomeni število listkov v bobnu za žreb.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

·         je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki,

·         je bil izbran v skladu s temi pravili,

·         je podal svoje kontaktne podatke in telefonsko številko, da se z organizatorjem lahko dogovori za prevzem nagrade.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni pod svojimi komentarji na Facebook strani SUPklub v ponedeljek, 11.3.2019 ob 12.00 uri.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja ogranizator kot nagrajenca objavi na Facebook strani SUPklub ter tudi označi.
V primeru, da se nagrajenec v roku 7 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi v zasebno sporočilo na SUPklub profilu, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se izbor ponovi.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

·         nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

·         kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

9. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagradni sklad ne zajema nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, zato nagrajenci niso dolžni sporočiti svoje davčne številke organizatorju.

10. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter telefonsko številko, da se lahko dogovorita za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v Športnem društvu SUP klub dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje.

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v SD SUP klub in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podeli nagrada. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence podeljenih nagrad. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to.

Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej prevzem nagrade.

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@supklub.si, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

11. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na Facebook strani SUPklub. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na svoji Facebook strani.
 

Ljubljana, 08. 03. 2019